Martin Kushnerov

Mkushnerov

University of California, San Diego

Tier

Evelynn

Champion

0 - 0

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

-

AVG KDA

0.0

AVG DMG

0.0

AVG GPM

0.0

AVG CPM

CSL Game History